icon bag image
0
0
2 1 Black

PRIVACY POLICY

Back Home Privacy Policy

PERSONUPPGIFTSPOLICY (KUNDER)

På Operan värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår personuppgiftspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Med hjälp av innehållsförteckningen nedan kan du lätt navigera till de avsnitt som är av särskilt intresse för dig.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 2
Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in? 2
Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål (varför)? 2
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? 6
Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? 6
Var behandlar vi dina personuppgifter? 7
Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 7
Vad har du för rättigheter som registrerad? 7
Hur hanterar vi personnummer? 9
Vad är cookies och hur använder vi det? 9
Kan du själv styra användningen av cookies? 9
Hur skyddas dina personuppgifter? 10
Vad innebär det att Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet? 10
Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd? 10

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.


VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN?

Kungliga Operan AB, org. nr 556190–3294, med adress Box 103 22, Stockholm, är
personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG SOM KUND OCH I VILKET
ÄNDAMÅL (VARFÖR)?

Ändamål Behandlingar som
utförs
Kategorier av
personuppgifter
För att kunna hantera
beställning/köp
¤ Leverans av biljetter
¤ Identifikation
¤ Hantering av betalning
¤ Hantering av t.ex.
reklamationsärenden
¤ Namn
¤ Kontaktuppgifter (t.ex.
adress, e-post och
telefonnummer)
¤ Betalningshistorik
¤ Betalningsinformation (t.ex.
konto/kreditkortsinformation,
CVC/CVV-kod etc.
Laglig grund:
Fullgörande av köpeavtal
Förklaring: Insamling av
personuppgifter krävs för
att vi ska kunna fullgöra
våra åtaganden enligt
köpeavtalet. Om
uppgifterna inte lämnas kan
våra åtaganden inte
fullgöras och vi tvingas
därför neka dig köpet.
 
Lagringsperiod: Till dess att köpet har
genomförts (inklusive
leverans och betalning) och
för en tid om 24 månader
därefter i syfte att hantera
eventuella
reklamationsärenden
 
Ändamål Behandlingar som
utförs
Kategorier av
personuppgifter
För att kunna fullgöra
företagets rättsliga
förpliktelser
¤ Nödvändig hantering för
uppfyllande av företagets
rättsliga förpliktelser enligt
lagkrav, domslut eller
myndighetsbeslut (t.ex.
bokföringslagen).
¤ Namn
¤ Personnummer
¤ Kontaktuppgifter (t.ex.
adress, e-post och
telefonnummer)
¤ Betalningshistorik
¤ Betalningsinformation (t.ex.
konto/kreditkortsinformation,
CVC/CVV-kod etc.
¤ Din korrespondens.
¤ Uppgift om köptidpunkt,
köpställe, eventuellt
fel/klagomål.
Laglig grund:
Rättslig förpliktelse
Förklaring: Denna
insamling av dina
personuppgifter krävs
enligt lag. Om uppgifterna
inte lämnas kan vår
rättsliga skyldighet inte
fullgöras och vi tvingas
därför neka dig köpet.
 
Lagringsperiod: Till dess att köpet har
genomförts (inklusive
leverans och betalning) och
för en tid om 36 månader
därefter
 
Ändamål Behandlingar som
utförs
Kategorier av
personuppgifter
För att kunna hantera
kundserviceärenden
¤ Kommunikation och
besvarande av eventuella
frågor till t.ex.
kundservice/biljettkassa
(via telefon eller i digitala
kanaler, inklusive sociala
medier).
¤ Identifiering
¤ Utredning av eventuella
klagomål- och
supportärenden (inklusive
teknisk support).
¤ Namn
¤ Personnummer
¤ Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
¤ Din korrespondens.
¤ Tekniska uppgifter om din
utrustning.
¤ Hälsoförutsättningar (i
förekommande fall), t.ex.
tillgänglighetsönskemål,
hälsotillstånd eller allergier
vid bokning).
Laglig grund:
Berättigat intresse
Förklaring: Behandlingen
är nödvändig för att
tillgodose vårt och ditt
berättigade intresse av att
hantera
kundserviceärenden.
 
Lagringsperiod: Till dess att
kundserviceärendet
avslutats.
 
Ändamål Behandlingar som
utförs
Kategorier av
personuppgifter
För att kunna utvärdera,
utveckla och förbättra våra
tjänster, produkter och
system för kunder,
abonnenter etc.
¤ Utskick av enkät via
trigger mail i samband med
besök av
föreställning/aktivitet på
Operan.
¤ Anpassning av tjänster för
att bli mer användarvänliga.
¤ Framtagande av underlag
för att utveckla och
förbättra vårt sortiment.
¤ Ge kunder/abonnenter
möjlighet att påverka vårt
utbud/sortiment.
¤ Framtagande av underlag
för att förbättra IT-system i
syfte att generellt höja
säkerheten för företaget och
våra besökare/kunder.
¤ Ge kunder/abonnenter möjlighet att interagera med Operan genom t.ex. events (inkl. eventuell publicering via Operans hemsidor/sociala medier).
¤ Ålder
¤ Kön
¤ Bild
¤ Bostadsort
¤ Korrespondens och
feedback avseende våra
tjänster och produkter.
¤ Köp- och
användargenererade data
(t.ex. klick- och
besökshistorik).
¤ Tekniska data rörande
enheter som används och
dess inställningar (t.ex. IP-adress,
webbläsarinställningar,
skärmupplösning).
¤ Information om hur du har
interagerat med oss, d.v.s.
hur du har använt tjänsten
(t.ex. svarstider, var- och hur
länge olika sidor besökts.
Laglig grund:
Berättigat intresse
Förklaring: Behandlingen
är nödvändig för att
tillgodose vårt och våra
kunders behov av att
utvärdera, utveckla och
förbättra våra tjänster,
produkter och system
 
Lagringsperiod: Från insamlandet till och
med avslutad
föreställningsperiod av för
besöket aktuell
föreställning.
 
Ändamål Behandlingar som
utförs
Kategorier av
personuppgifter
För att kunna förhindra
missbruk av en tjänst eller
för att förhindra, förebygga
och utreda brott mot
företaget.
¤ Förhindrande och
utredning av eventuella
stölder, bedrägerier eller
andra lagöverträdelser (t.ex.
vid incidenter i Operans
publika utrymmen).
¤ Förhindrande av
skräppostutskick (t.ex.
phishing, trakasserier eller
försök till olovlig inloggning på användarkonton eller
liknande).
¤ Skydd och förbättring av
vår IT-miljö mot angrepp
och intrång
¤ Videoinspelningar från
kamerabevakning.
¤ Köp- och användargenererade data
(t.ex. klick- och
besökshistorik).
¤ Tekniska data rörande
enheter som används och
dess inställningar (t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar,
skärmupplösning).
¤ Uppgifter om hur våra
digitala tjänster används.
Laglig grund:
Fullgörande av rättslig
förpliktelse alternativt
berättigat intresse
Förklaring: Ifall ingen
rättslig förpliktelse
föreligger är behandlingen
nödvändig för att tillgodose
vårt berättigade intresse av
att förhindra missbruk av
en tjänst eller för att
förhindra, förebygga och
utreda brott mot företaget.
 
Lagringsperiod: Från insamlandet och för en
tid om 36 månader därefter.
 
Ändamål Behandlingar som
utförs
Kategorier av
personuppgifter
För att kunna skicka och
hantera förmåner och
erbjudanden.
¤ Utskick av nyhetsbrev via
email och sms innehållande
aktuella erbjudanden om
t.ex. föreställningar.
¤ Skapande av personliga
och generella erbjudanden,
anpassade nyheter,
föreställningsrekommendat
ioner, förmåner knutna till
föreställningarna, t.ex.
prisdifferentiering p.g.a.
ålder.
¤ Analyser av de uppgifter
vi samlar in för ändamålet,
t.ex. köphistorik, kön, ålder,
bostadsort, angivna
preferenser (t.ex. abonnent
avseende en viss
föreställningstyp), samt
resultat från utsända
enkät/kundnöjdhets/markn
adsundersökningar.
¤ Analyser av de uppgifter
vi samlar in för ändamålet.
Baserat på de uppgifter vi
samlar in (t.ex. köphistorik,
ålder, angivna preferenser)
så gör vi en analys på
individnivå som kan
resultera i att du sorteras in
i en kundgrupp eller får en
unik profil. Resultaten från
analyserna ligger till grund
för personliga erbjudanden,
anpassade förmåner m.m.
Olika kunder kan därför få olika förmåner och
erbjudanden.
¤ Namn
¤ Kontaktuppgifter (t.ex.
adress, e-post och
telefonnummer)
¤ Kön
¤ Ålder
¤ Köphistorik
¤ Köp- och
användargenererade data
(t.ex. klick- och
besökshistorik.
¤ Angivna kundval avseende
tjänster och produkter.
Laglig grund:
Lämnat samtycke
Förklaring: Behandling
sker efter att samtycke från
kund lämnats i samband
med köp av biljett till
föreställning/annan
aktivitet eller då kund
anmält sig som frivillig
mottagare av Operans
nyhetsbrev.
 
Lagringsperiod: Från insamlandet till och
med tidpunkten då lämnat
samtycke återkallats.
 
Ändamål Behandlingar som
utförs
Kategorier av
personuppgifter
För att kunna uppfylla
ägardirektiv från Operans
ägare samt gällande
arkivbestämmelser.
¤ Inspelning samt
arkivering av videomaterial
från föreställningar.
¤ Tillgängliggörande av
videoinspelningar av
föreställningar via digital
distribution (t.ex. operan.se,
FHP (Folkets Hus- och
Parker), OperaVision etc.
¤ Produktion och
tillgängliggörande av
trailermaterial för aktuella
föreställningar via Operans
marknadsföringskanaler.
¤ Foto
¤ Video
Laglig grund:
Fullgörande av rättslig
förpliktelse samt berättigat
intresse
Förklaring: Behandlingen
är nödvändig för att kunna
uppfylla det uppdrag som
Operans ägare ålagt
företaget samt för att
tillgodose allmänhetens
intresse gällande bevaring
av material i Operans arkiv.
 
Lagringsperiod: Från insamlandet och
därefter enligt Arkivlag
(1990:782).
 

 

FRÅN VILKA KÄLLOR HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

2) Personuppgifter från t.ex. skolor i samband med genomförande av samarbetsprojekt mellan skolverksamhet och Operan.


VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

 Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss t.ex. med:

1) Biljettförsäljning (biljettsystem, kundanalyser, kundutskick).

2) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).

3) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtal). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

2) Företag som ombesörjer leverans av tjänster och/eller produkter i Operans lokaler och som Operan har ett giltigt tjänsteavtal med (t.ex. restaurangföretag).

3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT- system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler). Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler etc. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive
ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

*Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

*Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

*Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

*Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

*Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.
Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.
Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål):
Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknads- föring (t.ex. föreställningsrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på t.ex. operan.se).

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler.

Rätt till dataportabilitet: Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

HUR HANTERAR VI PERSONNUMMER?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt.

VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDER VI DET?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På operan.se använder vi följande cookies:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

2) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

KAN DU SJÄLV STYRA ANVÄNDNINGEN AV COOKIES?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

VAD INNEBÄR DET ATT INTEGRITETSSKYDDSMYNDIGHETEN (IMY) ÄR TILLSYNSMYNDIGHET?
IMY är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen (Dataskyddsförordningen), och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till IMY.

HUR KONTAKTAR DU OSS LÄTTAST VID FRÅGOR OM DATASKYDD?

Eftersom vi tar dataskydd på stort allvar har vi särskilda medarbetare på kundservice som hanterar just dessa ärenden, och du kan alltid nå dem på [email protected].
Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid på operan.se. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på operan.se och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.