0
0
Tillbaka Hem Om Operan Hållbarhetspolicy

OPERANS HÅLLBARHETS-
POLICY

Hållbarhet är en viktig del av Operans strategi. Genom ett hållbarhetsarbete stärks såväl visionen som varumärket. 

Operans värderingar innebär att Operan värnar konstnärlig kvalitet, är orädd, välkomnande och tidlös.

Detta betyder omsatt i hållbarhet

  • Operan värnar om mänskliga behov som kreativitet, identitet och konstnärligt uttryck. Operan månar om goda arbetsförhållanden och metoder som ger medarbetare goda förutsättningar att utvecklas och bidra i verksamheten.
  • Operan strävar mot ett modernt resurstänkande och etiskt ansvar för människor och miljö i sin verksamhet. Operan är transparent och står för sina beslut. 
  • Operan är öppen gentemot hela samhället och för alla åldrar. Operan värnar om mångfald, jämställdhet på ett engagerande och inkluderande vis. 
  • Operan värnar om kulturarvet i enlighet med sitt uppdrag och engagerar sig i sin omvärld samt speglar angelägna utmaningar i samhället.

Medarbetare

Operans medarbetare består av konstnärlig, teknisk och administrativ personal. Utvecklingssamtal genomförs med samtliga medarbetare årligen och medarbetarundersökningar med fokus på den psykosociala arbetsmiljön genomförs vartannat år. Sedan 2015 genomförs även hälsoprofiler för att undersöka hur medarbetarna upplever sin hälsa. För att undersöka den fysiska arbetsmiljön genomförs skyddsronder årligen. 

Publik

Operan har en stark och trogen publik, men lockar även nya besökare. Det är Operans utmaning att behålla den trogna publiken och samtidigt hitta nya publikgrupper och locka nya besökare och en bredare publik till operahuset.

Operan strävar efter att med sin verksamhet nå ut till och vara tillgänglig för alla i Sverige. Operan bejakar mångfald i publiken och arbetar särskilt för att öka tillgängligheten för underrepresenterade grupper. Exempel på underrepresenterade grupper är besökare med syntolkning, de under 26 år, studenter, barn, besökare med funktionshinder, förstagångsbesökare och personer med utländsk bakgrund.

Samhällsengagemang

En övergripande målsättning för Operan är att vara angelägen och inkluderande för många och tillgänglig för alla.

Genom aktiviteter med koppling till Operans produktioner såsom samtal, informationsspridning, debattartiklar, samarbeten och föreställningsintroduktioner tar Operan upp aktuella samhällsfrågor som har anknytning till Operans repertoar. På detta sätt vill Operan sprida kunskap samt skapa diskussion och därigenom bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Genom sin barn- och ungdomsverksamhet – Unga på Operan – önskar Operan öka barns och ungas, deras anhörigas och skolans möjlighet att ta del av professionell kultur av högsta kvalitet, med spets och bredd.

Unga på Operan genomför exempelvis projekt med hjälp av donerade och sponsrade pengar. Ett sådant projekt genomfördes under 2015 tillsammans med Smedshagsskolan i Hässelby (ca 320 elever där 87 % av eleverna har ett annat modersmål än svenska). Operans ambition är att den projektmodell som användes ska kunna återanvändas för projekt i andra skolor.

Sedan hösten 2015 är Operan samarbetspartner till El Sistema Stockholm med fokusområde i Tensta. El Sistema använder musiken som verktyg för barns utveckling och att hitta goda livsvägar.

MODERNT RESURSTÄNKANDE OCH TRANSPARENS

Operan uppmuntrar sina leverantörer att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att ställa sociala krav och miljökrav i upphandlingar.

Vid varje upphandling försöker Operan förstå leverantörskedjan och under vilka förhållanden varorna är tillverkade samt vilka risker som kan finnas, för att sedan formulera så relevanta krav som möjligt.

All el som förbrukas av Operan kommer enbart från förnybara energikällor godkända av Svenska Naturskyddsföreningen.

Vid den upphandling av biodiesel till Operans verkstäder i Gäddviken som genomfördes under 2015 premierades leverantörer som, utöver obligatoriska miljökrav på produkten (biodieseln) och krav på dess spårbarhet, använde förnybart bränsle i sina transportfordon.

Under 2015 påbörjades en kartläggning av Operans textilleverantörer gällande deras hållbarhetsarbete och kontroll av påverkan i leverantörskedjan.

BEVARANDE AV ETT KULTURARV – OCH SKAPANDE AV NYTT

Operan vårdar och främjar det nationella kulturarvet inom opera och balett samt stödjer nyskapande svensk opera- och balettkonst genom att beställa och framföra nya verk av kompositörer, librettister och koreografer. Genom att spela klassiker likaväl som moderna och nyskapande verk tar Operan tillvara det befintliga kulturarvet samtidigt som det nya arvet skapas. En medvetenhet om kulturarvet är en förutsättning för att kunna utvecklas och gå vidare.